PRIVACY VERKLARING

Beste Bezoeker,
Graag informeren wij jou middels deze Privacy Verklaring over de persoonsgegevens die worden verzameld, verwerkt en bewaard wanneer je gebruik maakt van de diensten van Tulip Models en van de website van TULIP MODELS: www.tulipmodels.nl.

Gegevens Tulip Models

TULIP MODELS is een high fashion en fashion /commercieel modellenbureau gevestigd in Amsterdam dat bij de KvK geregistreerd staat onder het nummer: 34356922. TULIP MODELS wordt vertegenwoordigd door mevrouw: S. Millitz Meijer en is te bereiken door een e-mail te sturen naar: [email protected]
De verdere contactgegevens van TULIP MODELS zijn te vinden op de website: www.tulipmodels.nl
In deze Privacy Verklaring duiden wij onszelf aan met “ons”, “wij”, “we” of “onze”.
Als wij het hebben over de website dan wordt daarmee bedoeld de website: www.tulipmodels.nl

Website

Als bezoeker heb je op de website de mogelijkheid informatie te vinden over TULIP MODELS. Je hebt tevens de mogelijkheid om via de website je aan te melden als model bij TULIP MODELS. Wanneer je je aanmeldt als model stuur je persoonlijke gegevens naar ons door. Door het indienen van je aanmelding accepteer je de Privacy Verklaring van TULIP MODELS en geef je TULIP MODELS toestemming om jouw persoonlijke informatie te verzamelen, gebruiken, openbaar te maken, beheren en op te slaan op de wijzen en voor de doeleinden die in deze Privacy Verklaring uiteengezet worden.

TULIP MODELS behoudt te allen tijde het recht om de wijzen waarop en de doeleinden waarvoor deze Persoonlijke Informatie wordt verzameld, gebruikt en bewaard worden aan te passen. TULIP MODELS zal deze Privacy Verklaring bijwerken zodra er wijzigingen in de procedures voor het verzamelen en verwerken van persoonlijke informatie optreden. Dergelijke wijzigingen worden onmiddellijk van kracht zodra ze op de website zijn geplaatst.

Wij doen ons uiterste best om de informatie die wij op deze site verstrekken juist en up-to-date te houden. TULIP MODELS is niet aansprakelijkheid wanneer er toch onjuistheden voordoen. TULIP MODELS is tevens niet aansprakelijk voor verlies of schade (inclusief indirecte en gevolgschade) van jou of een andere partij die direct of indirect het gevolg zijn van het gebruik van deze website.

Persoonsgegeven die wij verwerken en bewaren

Wanneer je de site van TULIP MODELS bezoekt is het niet noodzakelijk om persoonlijke informatie of persoonsgegevens te verstrekken. Wij verwerken je persoonsgegevens alleen wanneer je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Bijvoorbeeld wanneer je je aanmeldt als model bij Tulip MODELS of wanneer je bij ons ingeschreven staat als model of als opdrachtgever of modellen scout.
Persoonsgegevens die wij bewaren of verwerken kunnen zijn: jouw contact gegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, Instagram), geboortedatum, leeftijd, geslacht, lichaamsmaten, haarkleur, kleur ogen, beeldmateriaal en correspondentie.
Wanneer je bij ons ingeschreven staat als model of wanneer je een opdrachtgever bent kunnen wij daarnaast ook nog de volgende persoonsgegevens van jou verweken: BSN-nummer, IBAN nummer en overige betaalgegevens, kopie ID-bewijzen, nationaliteit, KVK nummer, gegevens opdrachtgever en vergoedingen, BTW-nummer / VAT ID, kopie benodigde reisdocumenten, correspondentie, overeenkomsten, op overeenkomst gebaseerde financiële- en factuur gegevens van de opdrachtgevers.

Delen van persoonsgegevens

Wij houden digitale en/of fysieke dossiers aan van onze modellen, opdrachtgevers/klanten en relaties. Het kan zijn dat wij daarbij persoonsgegevens verwerken en delen. Wij doen dit ter uitvoering van de met onze modellen, opdrachtgevers/klanten gesloten overeenkomsten en (voor zover daar geen overeenkomst voor is), voor het verkrijgen van opdrachten en voor het aanleggen van ons modellenbestand. Persoonsgegevens die wij aan derden kunnen verstrekken zijn: de belastingdienst, voor zover nodig aan potentiele opdrachtgevers, voor zover nodig aan andere modellenbureaus, voor zover nodig andere bij de overeenkomst betrokkenen zoals reisbureaus, vliegtuigmaatschappijen, hotels en vervoersmaatschappijen.

TULIP MODELS verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze alleen verstrekken indien wij van mening zijn dat dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, gerechtelijk bevel of in het geval dat wij redelijkerwijs van mening zijn dat de fysieke veiligheid van een persoon wordt bedreigd. Dit bevat zowel het Nederlandse rechtsgebied, als alle andere buitenlandse rechtsgebieden.

TULIP MODELS heeft tevens het recht jouw persoonlijke informatie te raadplegen, te bewaren en/of te delen wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat het noodzakelijk is om: 1) fraude en/of andere illegale activiteiten te detecteren, te voorkomen en aan te pakken; 2) om onszelf, jou en/of anderen te beschermen, bijvoorbeeld in het kader van politieonderzoeken; en 3) om onszelf, jou en/of anderen voor dreigend lichamelijk letsel of doodsdreiging te beschermen.

Nieuwsbrieven

We gebruiken ook persoonsgegevens om digitale nieuwsbrieven toe te sturen wanneer personen of bedrijven zich daarvoor hebben opgegeven. Mocht je ongewenst onze nieuwsbrieven ontvangen of wil je jezelf uitschrijven dan is dat op eenvoudige wijze mogelijk. Je kunt dit doen via de link op onze nieuwsbrieven of door een e-mail te sturen naar: [email protected]
We doen dit op basis van een gerechtvaardigd belang.

Hoe lang wij jouw persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens zijn verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor het volgende:
Wij bewaren persoonsgegevens voor een periode dat een model bij ons ingeschreven staat. Persoonsgegevens die nodig of nuttig kunnen zijn voor onze rechtspositie bewaren wij 6 jaar. Voor fiscale gegevens hanteren we de door de belastingdienst gehanteerde termijnen. Persoonsgegevens die wij verwerken op grond van verkregen toestemming, bewaren wij voor de duur van de toestemming.

Minderjarige bezoekers

TULIP MODELS heeft niet de intentie via de website gegevens te verzamelen van bezoekers jonger dan achttien (18) jaar. Wanneer je je zelfstandig wilt aanmelden als model bij TULIP MODELS dan dien je achttien (18) jaar of ouder te zijn. Ben je jonger dan achttien (18) jaar en wil je jezelf graag aanmelden als model dan dien je dit altijd samen met je ouder of wettelijke voogd te doen. Ben je jonger dan achttien (18) jaar dan mag je geen aanmelding indienen via onze website wanneer je ouder of wettelijke voogd hiervoor geen toestemming voor heeft verleend.

Cookies

Als je gebruikt maakt van de website dan worden standaard de volgende cookies gebruikt: verzamelen en analyseren van statistieken (Google Analytics). Hierbij zijn er geen of geringe gevolgen voor de privacy van de websitebezoekers.

Deze cookies worden ongeveer 6 maanden bewaard. Wij verwerken hierbij geen volledige IP-adressen en er worden geen volledige IP-adressen of andere gegevens met Google gedeeld

Beveiliging van de persoonsgegevens

TULIP MODELS hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en wij nemen dit serieus. Jouw persoonlijke informatie is op verschillende manieren beveiligd: de persoonlijke informatie wordt opgeslagen op een beveiligde server die alleen voor werknemers van TULIP MODELS en expliciet door TULIP MODELS bevoegde personen toegankelijk zijn via een wachtwoord. Datatransmissies via het internet of via een draadloos netwerk, alsmede de opslag van data op een beveiligde server, is echter helaas nooit gegarandeerd 100% veilig. Hoewel we er dus naar streven om jouw persoonlijke Informatie te beschermen, erken je op het moment dat je de persoonlijke informatie aan ons verstrekt dat:

Wanneer jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op door een email te sturen naar: [email protected]

Datalekken

Indien een inbreuk in verband met persoonsgegevens heeft plaatsgevonden melden we dat zonder onredelijke vertraging aan de Autoriteit Persoonsgegevens, tenzij het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met persoonsgegevens een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.

Wanneer de inbreuk in verband met persoonsgegevens waarschijnlijk een hoog risico inhoud voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen delen wij de betrokkene de inbreuk in verband met persoonsgegevens onverwijld mee. 

Jouw rechten

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren, te laten verwijderen, in te zien en in te perken. Ook heb je het recht om je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Stuur een e-mail naar [email protected], wanneer je je op één of meerdere van de deze rechten wilt beroepen.

Versie van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25 januari 2019